ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Хаџивуковић, самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање услова за издавање грађевинске дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , чланови од 59. до 66. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације , цијели правилник (Службени гласник РС број: 115/13); Одлука о техничким параметрима за изградњу објеката за које није потребно прибављање одобрења за грађење , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 05/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 25 КМ Таксеном марком
Накнада за издавање локацијских услова 100 КМ (ако УТ услове ради општинско одјељење), 80 КМ (ако УТ услове ради овлаштено лице) 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521, буџетска организација: 0031190)
Накнада за ренту (само за објекте за које није потребна грађевинска дозвола и за које се поступак завршава на локацијским условима, члан 74. Закона) Рента се израчунава према цијени 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча: 1. зона 6%, 2. зона 5%, 3.зона 4%, 4. зона 3%, остало 20 % од четврте зоне 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 721233, буџетска организација: 9999999) 031
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта (само за објекте за које није потребна грађевинска дозвола и за које се поступак завршава на локацијским условима, члан 74. Закона) 1. зона: 17,27 КМ/м2 корисне површине, 2. зона: 11,33 КМ/м2 корисне површине, 3. зона: 9,16 КМ/м2 корисне површине, 4. зона: 4,58 КМ/м2 корисне површине 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999) 031
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Желим извести радове на (детаљни опис који су то радови)
У (улица)
на к.ч број:
Карактер објекта: сталан/привремен
По спратности објекат ће бити П+ ____спратова и са/без подрума
Хоризонтални габарити: ___ x ___ м или ___ м2.
Намјена објекта
Приступни пут: а) пјешачки, постојећи-предвиђен, б) колски, постојећи-предвиђен
Подаци о власницима сусједних објеката и земљишта (навести име и презиме): 1. ___, 2. ___, 3. ___, 4. ___.
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана или Ажурна геодетска подлога за предложену трасу (за инфраструктурне објекте) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Стручно мишљење и УТ услови (кад нема регулационог плана) Овлаштено правно лице за израду просторно-планеске документације Оригинал
УТ услови (кад постоји регулациони план) Овлаштено правно лице за израду просторно-планеске документације, односно Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (за индивидуалне објекте и објекте за које није потребна грађевинска дозвола) Оригинал
Доказ о о легалности постојећег објекта (ако је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта) Подносилац захтјева На увид
Изјаве сусједа да се не противе градњи (ако нема регулационог плана) Подносилац захтјева Оригинал
Сагласност заједнице етажних власника уколико се радови раде на објекту колекттивног становања Подносилац захтјева Оригинал
Начелна сгласност на локацију од Електродистрибуције (само у ситуацијама када подручје изградње није обухваћено регулационим планом) МХЕРЦ Требиње, ЗП „Електродиструбуција“ а.д. Пале, РЈ Фоча Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Електродистрибуцојом а.д. Пале (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Начелна сагласност на локацију од водовода и канализације (само у ситуацијама када подручје изградње није обухваћено регулационим планом) ЈКП „Извор“ Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈКП „Извор“ Фоча (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Начелна сагласност од М:тела-а Бањалука, ИЈ Фоча (само у ситуацијама када подручје изградње није обухваћено регулационим планом) М:тела-а Бањалука, ИЈ Фоча Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са М:тел а.д. Бањалука (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Смјернице од ЈП „Путеви“ РС (уколико се објекат налази у путном појасу или је потребан прикључак на јавни пут) ЈП „Путеви“ РС Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП „Путеви“ РС (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Водопривредне смјернице од ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (по потреби) ЈУ „Воде Српске“ Бијељина Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Идејни пројекат (само за објекте за које није потребна грађевинска дозвола) Овлаштено правно лице Оригинал
Уговор о закупу земљишта закључен између општине Фоча и подносиоца захтјева (кад су упитању лоакцијски услови за рафтинг кампове на локацијама гдје општина има закључен уговор са Хидролектранама на Дрини)) Подносилац захтјева Оригинал
Доказ о уплати накнаде за издавање локацијских услова Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати обрачунатих накнада за ренту и градско грађевинско земљиште (ако се поступак завршава на локацијским условима) Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Не траже се за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте мање од 400м2 обухваћене спроведбеним просторно планским документом и индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте мање од 400 м2 који се налазе ван урбаног подучја
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До измјене важећег или доношења новог планског акта, ако је прописана обавеза његовог доношења. У року од годину дана од издавања локацијских услова мора поднијети захтјев за грађевинску дозволу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац