ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Рада Крнојелац, самостални стручни сарадник за одобрење за грађење, употребу и коресподенцију са правобранилаштвом – шеф одсјека/Славенка Хаџивуковић, самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

rada.krnojelac@gmail.com / slavenkahv@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање дозволе за грађење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 128. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 115/13); Правилник за израчунавање површине и запремине објекта , цијели правилник, (Службени гласник РС број: 95/13); Одлука о грађевинском земљишту, цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча 06/05, 07/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за финасирање послова премјера и успостављање катастра непокретности 0,3% предрачунске вриједности грађевинских радова 555-007-002-251-7643
Такса за грађевинску дозволу 25 КМ Таксеном марком
Накнада за ренту Рента се израчунава према цијени 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча: 1. зона 6%, 2. зона 5%, 3.зона 4%, 4. зона 3%, остало 20 % од четврте зоне 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 721223, буџетска организација: 9999999) 031
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта 1. зона: 17,27 КМ/м2 корисне површине, 2. зона: 11,33 КМ/м2 корисне површине, 3. зона: 9,16 КМ/м2 корисне површине, 4. зона: 4,58 КМ/м2 корисне површине 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999) 031
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Врста објекта ___
Број локацијских услова
Катастарска општина:
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
Број Последовног листа или ЗК
Намјена објекта:
Примарна намјена:
Остала намјена:
Габарити објекта:
Спратност:
Основни радови:
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катасарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист или Земљишно-књижни извадак Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
УТ услови (ако их не ради Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове) Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о легалности (ако се ради о доградњи, надоградњи, промјени намјене објекта…) Подносилац захтјева/Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове/Архив РС Овјерена копија
Доказ о ријешеним имовинско правним односима (Уговор о закупу, уговор о кориштењу земљишта…)-по потреби Подносилац захтјева/ Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове/Нотар Оригинал
Сагласност сусједа (ако локација није обухваћена спроведбеним просторно-планским документом) Подносилац захтјева Оригинал
Начелна сагласност Електродистрибуције (у случајевима кад нема планског документа) електро МХЕРЦ Требиње, ЗП „Електродиструбуција“ а.д. Пале, РЈ Фоча Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Електродистрибуцојом а.д. Пале (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Начелна сагласност М:тел-а Бањалука, ИЈ Фоча (у случајевима кад нема планског документа) М:тела-а Бањалука, ИЈ Фоча Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са М:тел а.д. Бањалука (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност од водовода и канализације (у случајевима кад нема планског документа) ЈКП „Извор“ Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈКП „Извор“ Фоча (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Пољоприведна сагласност (по потреби) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Техничка документација, односно главни пројекат у три примјерка Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о извршеној ревизији (само за објекте преко 200 м2) Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о уплати обрачунатих накнада Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати републичке накнаде Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (5 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 3 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац