ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Рада Крнојелац, самостални стручни сарадник за одобрење за грађење, употребу и коресподенцију са правобранилаштвом – шеф одсјека/Славенка Хаџивуковић , самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

rada.krnojelac@gmail.com / slavenkahv@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање дозволе за грађење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 128. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Одлука о грађевинском земљишту, цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 06/05, 07/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за финасирање послова премјера и успостављање катастра непокретности 0,3% предрачунске вриједности грађевинских радова 555-007-002-251-7643
Такса за грађење 25 КМ Таксеном марком
Накнада за ренту Рента се израчунава према цијени 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча: 1. зона 6%, 2. зона 5%, 3.зона 4%, 5. зона 3%, остало 20 % од четврте зоне 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 721223, буџетска организација: 9999999) 031
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта 1. зона: 17,27 КМ/м2 корисне површине, 2. зона: 11,33 КМ/м2 корисне површине, 3. зона: 9,16 КМ/м2 корисне површине, 4. зона: 4,58 КМ/м2 корисне површине 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999) 031
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Врста објекта ___
Број локацијских услова
Катастарска општина:
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
Број Последовног листа или ЗК
Намјена објекта:
Примарна намјена:
Остала намјена:
Габарити објекта:
Спратност:
Остали радови:
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастраског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист или Земљишно-књижни извадак Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о ријешеним имовинско правним односима (Уговор о закупу, уговор о кориштењу земљишта…)-по потреби Подносилац захтјева/ Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове/Нотар Оригинал
Пољоприведна сагласност Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Путна сагласност (по потреби) ЈП „Путеви“ РС Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП „Путеви“ РС (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Водна сагласност (по потреби) ЈУ „Воде Српске“ Бијељина Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Противпожарна сагласност Полицијска управа Фоча Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Техничка документација, односно главни пројекат у три примјерка са пројектом партерног уређења за објекте преко 400м2 Овлаштено правно лице Оригинал
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Извјештај о геомеханичким и геотехничким испитивањима тла (по потреби, зависно од врсте објеката) Овлаштено правно лице Оригинал
Елаборат о енергетској ефикасности (по потреби, зависно од врсте објекта) Овлаштено правно лице Оригинал
Еколошка дозвола (по потреби, зависно од врсте објекта) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове/Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Извјештај о извршеној ревизији Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о уплати обрачунатих накнада Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати републичке накнаде Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 3 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац