ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Рада Крнојелац, самостални стручни сарадник за одобрење за грађење, употребу и коресподенцију са правобранилаштвом – шеф одсјека
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

rada.krnojelac@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Добијање дозволе за употребу објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 143. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрања тла објеката у току њихове употребе , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 100/13); Закључак о утврђивању накнада за комисију која обавља технички преглед објеката на подручју општине Фоча , цијели закључак , (Одлука начелника општине број 02-04-88/17 од 10.04.2017. Није објављена.);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за одобрење за употребу грађевинског објекта 40 КМ Таксеном марком
Накнада за технички преглед органу управе 1. За индивидуалне стамбене објекте 95 КМ, 2. за индивидуално стамбено-пословне објекте 145 КМ, 3. за објекте колективног становања (стамбене и стамбено-пословне) до 300 м2 295 КМ, а на сваких следећих 100 м2 цијена се повећава за 30 КМ, 4. за пословне објекте до 40 м2 115 КМ, од 40 – 100 м2 175 КМ, преко 100 м2 215 КМ, 5. за остале објекте (комунална инфраструктура и сл.) паушално према објекту. 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521, буџетска организација: 0031190) 031
Накнада за рад комисје за технички преглед Износи накнада прописани Закључком, зависно од врсте и величине објекта 551-083-000-278-1269
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Пројекат изведеног стања (уколико је било неких измјена) Овлаштено правно лице Оригинал
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о извршеном снимању подземних инсталација (уколико постоје подземне инсталације) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал
Извјештај надзорног органа Надзорни орган којег ангажује инвеститор Оригинал
Изјава извођача радова Изјаву даје извођач, а предај је подносилац захтјева Оригинал
Сагласности на изведено стање зависно од врсте објекта (Противпожарна сагласност на изведено стање, водна дозвола…) Полицијска управа Фоча/ЈУ „Воде Српске“ Бијељина… Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са издаваоцима докумената (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о плаћању накнаде за рад комисје Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о плаћању накнаде за рад органа управе Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Технички преглед у року од 15 дана. Након извршеног техничког прегледа комисја мора донијети записник у року од 8 дана.Након тога службеник издаје употребну дозволу у року од 5 дана од дана пријема уредног записника(2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац