ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Давидовић, начелник одјељења за финасије
Телефон: 058/221-521
E-мејл:

finovaop@teol.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Откуп стана
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова , члан 13. став 2. (Службени гласник РС број: 11/00, 18/01, 35/01; 118/11, 67/13; 6015); Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасци за примјену Закона о приватизацији државних станова , цијело упутство , (Службени гласник РС број: 41/01, 45/01, 19/02, 55/02, 56/02, 83/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за подмирење трошкова откупа стана 50 КМ 562-006-000-021-7093
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у Комплету образаца за откуп стана.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење да странарско право на предметном стану није у спору Осносвни суд Фоча Оригинал
Личне карте пунољетних чланова породичног домаћинства МУП Овјерена копија
Изјава носиоца станарског права о сагласности за откуп стана (ако је носилац станарског права сагласан да члан породичног домаћинства са њим или умјесто њега иде у поступак откупа стана) Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерње о зони и старости зграде Одјељење за просторно уређење, стаммбено-комуналне послове Оригинал
Уговор о закупу стана или Уговор о кориштењу стана Подносилац захтјева Оригинал или овјерена копија
Тлоцрт стана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија
Родни листови за малољетне чланове породичног домаћинства Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Доказ о радном стажу Подносилац захтјева Оригинал
Извод из матичне књиге рођених или вјенчаних за лице по којем се остварује право о откупу (ако се откуп врши по том лицу) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Рјешење или увјерење о погибији, односно нестанку или ратном војном инвалидитету надлежног Министарства за питања бораца, жртава рата и рада (ако се откуп врши по овом основу) Надлежно министарство Оригинал или овјерена копија
Потврда или друга исправа којом се доказује да је подносилац захтјева приликом стицања станарског права на стану уложио сам лична средства (ако постоји) Давалац стана Оригинал или овјерена копија
Oбрачун судског вјештака грађевинске струке (ако постоји) Судски вјештак Оригинал или овјерена копија
Увјерење органа који је водио поступак експропријације да је подносиоцу захтјева приликом стицања станараског права исплаћена накнада за екпропријацију (ако постоји) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјва)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Образац се купује у књижари.